Hjem

Aktuelt

 

 • MAJ 2017

 

Som led i forskønnelsen af området fjernes buskene/krattet mellem træerne ved boldbanen på Heimdalsvej.

Træerne bibeholdes og der planeres og sås græs mellem træerne.

Arbejdet udføres af Bannerslund Skovservice og arbejdet forventes påbegyndt i første halvdel af juni måned 2017.

Skulle der mod forventning opstå tvivlsspørgsmål, kan der rettes henvendelse til Kjeld Nielsen,

Heimdalsvej 7, 20966437, der er bestyrelsens kontaktperson.

 

Der var mødt 14 husstande til generalforsamingen.

Nyvalgt Til bestyrelsen blev Brian Strøm, Frejasvej 2. Bestyrelsen byder Brian velkommen.

Formandens beretning og referat kan ses her på siden under "referater".

 

Husk af sende/aflevere jeres email-adresse til sekretær Carsten Kjær, jfr. den omdelte skrivelse.

 

Bestyrelsen henleder medlemmerne på generalforsamlingen, tirsdag den 9. maj kl. 1930, hvor vi ser frem til at mange medlemmer møder op.

Endvidere gør bestyrelsen opmærksom på, at der opsættes containere, jfr. nedenstående. Husk der må kun henkastes haveaffald i containerne. Husk at lukke lågen og rydde op/feje efter dig.

Husk at aflevere jeres email-adresse til sekretæren, jfr. omdelte skrivelse, hvor der tillige er information om nabohjælp.

 

 • FEBRUAR 2017

 

Så er vinteren ved at gå på hæld og vi kan se fremad mod foråret. Datoen for Generalforsamlingen 2017 er fastsat til tirsdag den 9. maj 2017 kl. 1930, men allerede fredag den 5. maj 2017 opsættes containere og disse fjernes først igen mandag den 15.maj 2017 - altså er de til rådighed i Store Bededags-ferien.

 

 • DECEMBER 2016

 

Bestyrelsen vil her gerne ønske alle medlemmer med familier en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.

 

 • NOVEMBER 2016

 

Så er de sidste to egetræer blevet plantet på Hødersvej, hvorefter denne etape af projektet er færdiggjort. Nydeligt

 

Snerydning: Den 24. oktober 2016 bekræftede Frederikshavn kommune til en forespørgsel fra grundejerforeningen, at Frederikshavn Kommune har snerydnings- og glatførebekæmpelse af fortove, der ikke ikke ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen.

Dette betyder, at Frederikshavn Kommune fremover forestår vintervedligeholdelse på fortove langs Hødersvej, Odinsvej og Baldersvej. Herefter har foreningen ændret aftalen med vores entreprenør, der fremover kun foretager snerydning mv. på stien gennem grundejerforeningen, samt evt. rydning på de private fællesvej, hvis/når snefogederne rekvirerer ham.

 

 • OKTOBER 2016

 

BEMÆRK: Som beskrevet nedenfor er det snart sidste chance for at benytte containerne, der fjernes igen på mandag den 24. oktober 2016.

 

Vinteren er lige om hjørnet, hvorfor grundejerforeningen har bestilt saltning og snerydning på vores fortove og stier. Aftalen er igen i år indgået med samme entreprenør som tidligere år - altså Morten Jensen (Stæten), der selv iværksætter saltning og rydning efter behov. De private fællesveje vil kun blive ryddet efter beslutning fra foreningens snefogeder, Jonny Offersøy og Kim Winkel.

Hvis du har spørgsmål vedrørende snerydningen, skal du kontakte en af dem.

 

 

 • SEPTEMBER 2016

 

OBS: Der opstilles igen containere - fra 14. oktober til 24. oktober - altså hele efterårsferien.

Husk: Det er vigtigt, at containerne ”pakkes” rigtigt, således at der kan være mest muligt i containerne.

Særligt oprydning omkring og at lukke døren til containerne. Husk også at feje efterfølgende, hvis man taber affald, således at containerne volder mindst mulig ulempe for de grundejere, hvor containerne er placeret.

 

 • AUGUST 2016

 

Som de fleste har bemærket, bliver der i øjeblikket gravet på alle vores veje, idet Bredbånd Nord fra centralt hold har fået tilladelse til at lægge fiberbredbånd i vores område. Bemærk venligst om de reetablerer det opgravede på tilfredstillende måde, idet man ellers skal kontakte Frederikshavn kommune, Center for teknik og miljø v/Knud A.Jensen, tlf. 98456311 eller mail: tf@frederikshavn.dk for reklamation.

 

Og som flere også har bemærket, har NCC været i området og foretaget nogle reparationer som grundejerforeningen i foråret havde reklameret over.

 

 • JUNI 2016

 

Så er Bannerslund Skovservice næsten færdige med rydning og reetablering af læbæltet på Hødersvej, og det er et rigtigt flot arbejde, der er udført. Se billederne i Galleri her

 

 • MAJ 2016

 

Bannerslund Skovservice påbegyndte torsdag den 19. maj rydning af krat og buske på Hødersvej, hvorefter de store egetræer bliver stående og der sås græs i resten af det ryddede stykke. Fra stien til volden mod Suderbovej plantes tre nye egetræer. Så venter vi bare på en god sommer for at kunne betragte resultatet.

 

Ved den afholdte generalforsamling 10. maj blev der ikke foretaget nyvalg til bestyrelsen, hvor denne trådte sammen umiddelbart efter generalforsamlingen og konstituerede sig med samme arbejdsopgaver som i den foregående bestyrelse. Se bestyrelsen her og udvalgsposter her.

 

10. maj 2016 blev årets generalforsamling afholdt. Se referat under referater her.

 

 

 • APRIL 2016

 

Containerne er nu sat op på alle vejene og de nedtages mandag den 2. maj 2016.

Husk: Det er vigtigt, at containerne ”pakkes” rigtigt, således at der kan være mest muligt i containerne.

Særligt oprydning omkring og at lukke døren til containerne. Husk også at feje efterfølgende, hvis man taber affald, således at containerne volder mindst mulig ulempe for de grundejere, hvor containerne er placeret.

 

 

 • MARTS 2016

 

Som led i plejen og forskønnelsen af området bliver der i løbet af april og maj måned foretaget fjernelse af buskene mellem træerne på Hødersvej, således at træerne bibeholdes, og der sås græs på hele stykket. Arbejdet udføres af Bannerslund Skovservice.

Bestyrelsens kontaktperson i forbindelse med arbejdet: Kjeld Nielsen, Heimdalsvej 7, tlf. 20966437, der kan kontaktes ved evt. spørgsmål.

 

 • FEBRUAR 2016

 

HUSK: - Årets generalforsamling afholdes tirsdag den 10. maj 2016.

- Containerne opstilles torsdag den 21. april og nedtages mandag den 2. maj 2016 pga. den tidlige påske.

 

 

 

 

Grundejerforeningen Suderbo I's hjemmeside

 

 

 

 

 

Velkommen til vores hjemmeside.

 

På siden vil vi bringe nyheder der vedrører foreningen og dens beboere.

 

Øverst ses "Velkomst-stenen" til kvarteret flankeret af de fem veje i grundejerforeningen. Bemærk at skilte er udskiftet og har fået en grøn farve, hvilket betyder, at det er en privat fællesvej, der ikke ryddes for sne og saltes af kommunen.